Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Skjema A-Å


A
1. Asylmottak og hospits - meldeskjema.pdf
2. Avkjørslesøknad og Dispensasjon frå bygging langs offentleg veg.pdf
3. Avslag på søknad - klage

B
4. Badeanlegg - meldeskjema.pdf
5. Barnehage - foreldresamtykke ved systematisk dokumentasjon og vurdering av barn.pdf
6. Barnehage - løyveskjema.pdf
7. Barnehage - opplysningar om barnet og foreldra.pdf
8. Barnehage - oppseiing av plass.pdf
9. Barnehage -søknad om helsegodkjenning.pdf
10. bostøtte - bm.pdf
11. bustønad - nn.pdf
12. Byggetilskot.pdf

C
13. Campingplass-meldeskjema.pdf

D
14. Dagmamma - Søknad om helsegodkjenning av .pdf
15. Deling av eigedom el. kartforretning søknadsskjema.pdf
16. Drifttilskot til lag og hus - søknadskjema.doc PDF document ODT document
17. Drifttilskot til lag og hus - søknadskjema.pdf

E
18. Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning-kjøp av fast eigedom.pdf
19. Entreprenøren sin eigenkontroll og ferdigmelding ved arbeid på veg.pdf

F
20. Forenkla situasjonskart med naboliste / kartutsnitt (KF-335);
21. Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv -meldeskjema.pdf
22. Fritak for eigedomsskatt - søknadsskjema.pdf
23. Frivillige tiltak.pdf
24. Fråsegn - bygging nær eigedomsgrense.pdf

H
25. Henvendelse om tekniske tjenester
26. Høyringsuttale

I
27. Innmelding - skole

K
28. Kjøletårn og liknande - meldeskjema.pdf
29. Kommunalt næringsfond.pdf
30. Kraftfondet pr. 01. desember 2012.pdf
31. Kulturskulen - informasjon og søknadsskjema.pdf
32. Kystverket skjema.pdf

L
33. Løyve til tiltak (utskriftsversjon).pdf
34. Løyve til tiltak - søknad om (KF-418);

M
35. Matombringning
36. Melding om oppstart/ferdigstilling av tiltak (KF-417);
37. Melding om større arrangement.pdf
38. Møteplan 2013 til publisering.pdf

N
39. Nabovarsel (utskriftversjon).pdf
40. Nabovarsel gjenpart-kvittering (utskriftsversjon).pdf
41. Næringsfond.pdf

O
42. Oppdragstakar - søknad om å bli oppdragstakar i TTBU.pdf
43. opplæring utanfor skulen.pdf
44. Oppmoding om ferdigattest eller mellombels bruksløyve (KF-416)
45. Oppmoding om førerhandskonferanse (KF-414);

P
46. Parkeringsloyve for forflytningshemma.pdf

R
47. Reguleringsplan - tinging av oppstartmøte.doc PDF document ODT document
48. Rekvisisjon av gruppereise, informasjon (Skyss).pdf
49. Rekvisisjonsskjema for gruppereise (Skyss).pdf
50. Rus-og psykiske helsetenester - søknadsskjema.pdf

S
51. Salsløyve for alkohol
52. Samanføying av eigedomar -kravskjema.pdf
53. Serverings- og/eller skjenkjeløyve
54. Skule - søknad om helsegodkjenning.pdf
55. Skysstønad.pdf
56. SMIL midler - søknadsskjema om tilskudd til spesielle mijøtiltak i jorbruket.pdf
57. Solarium-meldeskjema.pdf
58. startlån - bm.pdf
59. startlån - nn.pdf
60. Støttekontakt og besøksheim, - rapport.pdf
61. Søknad om helse- og omsorgstenester.pdf
62. Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom.pdf
63. Søknad om skjenkjeløyve for eit særskild høve.pdf
64. Søknad om å bli støtte fritids treningskontakt.doc PDF document ODT document
65. Søknadskjema for kommunal bustad.pdf
66. Søknadsskjema avkøyrsle frå kommunal veg.pdf
67. Søknadsskjema for treningskontakt og aktiv fritid.doc PDF document ODT document
68. Søknadsskjema følgjekort.docx PDF document ODT document
69. Søknadsskjema om løyve til framføring av kablar leidningar og graving i offentlig veg.pdf

T
70. Tilsynsførerrapport.pdf
71. Tilvisingsskjema TTBU.pdf
72. Timeliste oppdragstakar.doc PDF document ODT document
73. TT-kort, Eigenerklæring.pdf
74. TT-kort, legeerklæring.pdf

U
75. Underskotsgaranti.pdf
76. Undervisnings- og forsamlingslokaler-meldeskjema.pdf
77. Ungdomstiltak.pdf
78. Utslepp avløpsvatn - søknadsskjema.pdf
79. Utsleppsløyve
80. Utstikking -bestilling.pdf

V
81. Vatn og avløp - tilknyting til offenlig leidningsnett.pdf
82. Vatn og avløp - fråsegn om utføring av sanitæranlegg.pdf
83. Vatn og avløp - Installasjon av vassmålar.pdf

A
1. Asylmottak og hospits - meldeskjema.pdf
2. Avkjørslesøknad og Dispensasjon frå bygging langs offentleg veg.pdf

B
3. Badeanlegg - meldeskjema.pdf
4. Barnehage - foreldresamtykke ved systematisk dokumentasjon og vurdering av barn.pdf
5. Barnehage - løyveskjema.pdf
6. Barnehage - opplysningar om barnet og foreldra.pdf
7. Barnehage - oppseiing av plass.pdf
8. Barnehage -søknad om helsegodkjenning.pdf
9. bostøtte - bm.pdf
10. bustønad - nn.pdf
11. Byggetilskot.pdf

C
12. Campingplass-meldeskjema.pdf

D
13. Dagmamma - Søknad om helsegodkjenning av .pdf
14. Deling av eigedom el. kartforretning søknadsskjema.pdf
15. Drifttilskot til lag og hus - søknadskjema.doc PDF document ODT document
16. Drifttilskot til lag og hus - søknadskjema.pdf

E
17. Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning-kjøp av fast eigedom.pdf
18. Entreprenøren sin eigenkontroll og ferdigmelding ved arbeid på veg.pdf

F
19. Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv -meldeskjema.pdf
20. Fritak for eigedomsskatt - søknadsskjema.pdf
21. Frivillige tiltak.pdf
22. Fråsegn - bygging nær eigedomsgrense.pdf

K
23. Kjøletårn og liknande - meldeskjema.pdf
24. Kommunalt næringsfond.pdf
25. Kraftfondet pr. 01. desember 2012.pdf
26. Kulturskulen - informasjon og søknadsskjema.pdf
27. Kystverket skjema.pdf

L
28. Løyve til tiltak (utskriftsversjon).pdf

M
29. Melding om større arrangement.pdf
30. Møteplan 2013 til publisering.pdf

N
31. Nabovarsel (utskriftversjon).pdf
32. Nabovarsel gjenpart-kvittering (utskriftsversjon).pdf
33. Næringsfond.pdf

O
34. Oppdragstakar - søknad om å bli oppdragstakar i TTBU.pdf
35. opplæring utanfor skulen.pdf

P
36. Parkeringsloyve for forflytningshemma.pdf

R
37. Reguleringsplan - tinging av oppstartmøte.doc PDF document ODT document
38. Rekvisisjon av gruppereise, informasjon (Skyss).pdf
39. Rekvisisjonsskjema for gruppereise (Skyss).pdf
40. Rus-og psykiske helsetenester - søknadsskjema.pdf

S
41. Samanføying av eigedomar -kravskjema.pdf
42. Skule - søknad om helsegodkjenning.pdf
43. Skysstønad.pdf
44. SMIL midler - søknadsskjema om tilskudd til spesielle mijøtiltak i jorbruket.pdf
45. Solarium-meldeskjema.pdf
46. startlån - bm.pdf
47. startlån - nn.pdf
48. Støttekontakt og besøksheim, - rapport.pdf
49. Søknad om helse- og omsorgstenester.pdf
50. Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom.pdf
51. Søknad om skjenkjeløyve for eit særskild høve.pdf
52. Søknad om å bli støtte fritids treningskontakt.doc PDF document ODT document
53. Søknadskjema for kommunal bustad.pdf
54. Søknadsskjema avkøyrsle frå kommunal veg.pdf
55. Søknadsskjema for treningskontakt og aktiv fritid.doc PDF document ODT document
56. Søknadsskjema følgjekort.docx PDF document ODT document
57. Søknadsskjema om løyve til framføring av kablar leidningar og graving i offentlig veg.pdf

T
58. Tilsynsførerrapport.pdf
59. Tilvisingsskjema TTBU.pdf
60. Timeliste oppdragstakar.doc PDF document ODT document
61. TT-kort, Eigenerklæring.pdf
62. TT-kort, legeerklæring.pdf

U
63. Underskotsgaranti.pdf
64. Undervisnings- og forsamlingslokaler-meldeskjema.pdf
65. Ungdomstiltak.pdf
66. Utslepp avløpsvatn - søknadsskjema.pdf
67. Utstikking -bestilling.pdf

V
68. Vatn og avløp - tilknyting til offenlig leidningsnett.pdf
69. Vatn og avløp - fråsegn om utføring av sanitæranlegg.pdf
70. Vatn og avløp - Installasjon av vassmålar.pdf

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no