Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Sjukeheim - langtidsplass

Oppdatert: 30.08.2013 13:04
Generelt
Beskrivelse

Får du ikkje dekt ditt daglege behov for pleie og omsorg når du bur heime, kan du søkje om ein plass på sjukeheim.

Kriterier/vilkår

Søkjaren må ha behov for langtidsplass i sjukeheim.

Pris for tjenesten

Kommunen kan krevje vederlag av bebuaren. Vederlaget er fastsett i statleg forskrift (sjå under Lover og retningsliner).


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og tros- og livssynssamfunn
Egenandeler - oversikt fra Helse- og omsorgsdepartementet
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om langtidsopphald på sjukeheim. Du har rett til å la næraste pårørande hjelpe deg med søknaden. Andre har også rett til å hjelpe deg. Det kan til dømes vere ein nabo. Men da må du gje ei skriftleg fullmakt som du legg ved søknaden.

Vedlegg

Du må leggje ved fullmakt dersom det er nokon som søkjer for deg.

Søknaden sendes til

Kvinnherad kommune
Tildelingskontoret                                     Rosendalsvegen 10                                             5470 Rosendal
 

Saksbehandling

Før saka kan avgjerast, vil vi kartleggje ønska og behova dine nærare. Normalt vil vi komme på heimebesøk. Får du tildelt sjukeheimsplass, skal hjelpebehovet ditt gå fram av vedtaket. Dersom du får avslag, så skal det grunngjevast.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp frå kommunen, kan du klage over dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket. Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket. I klagen må du greie ut om kva forhold det er du klagar over. Du bør forklare kva du ønskjer endra, og grunngje dette. Kommunen vil kunne rettleie deg. Klagen blir send den instansen i kommunen som har behandla saka. Dersom kommunen held fast ved avgjerda si, blir klagen send vidare til Fylkesmannen.

Som mottakar av helsetenester kan du etter pasient- og brukarrettslova også klage til Helsetilsynet på sjølve utføringa av tenesta. Klagen skal først sendast kommunen eller direkte til tenesteytaren slik at det skal vere mogleg å løyse saka på det lågaste nivået.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Tildelingskontoret
Telefon:53483100
Telefaks:53483321
Postadresse:Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL
Besøksadresse:Rådhuset Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL
Åpningstid:09:00 - 15:00 vekedagar
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2013-08-30 13:04
Gyldig fra
2013-08-30
Gyldig til
2014-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no