Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Reklameskilt - skilt langs veg

Oppdatert: 28.12.2012 09:28
Generelt
Tema
- Næring- og samfunnsutvikling
- Bedrift og etablering
- Bygg, eigedom og plan
- Bygging
- Eigedom og tomtar
- Trafikk og samferdsle
Beskrivelse

Du må søkje om å få setje opp reklameskilt ved vegen av omsyn til trafikktryggleiken. Det kan vere informasjon om næringsverksemd, eit produkt eller eit lokalt arrangement. Gjenstandane kan vere alt frå skilt til transparentar, flagg, ballongar, lys, osb. Uansett avstand frå vegen må du søkje dersom skiltet er retta mot trafikken eller er synleg for vegfarande. Kommunen gir løyve for ein avgrensa periode. Skilt på laus fot som blir plasserte på fortau, i køyrebana eller på vegkanten, er forbode. Dersom du set opp skilt utan løyve, og kommunen må fjerne det, må du betale det det kostnar. Kommunen sender varsel om at skiltet må fjernast, men kan unnlate å gjere det dersom det hastar med å fjerne skiltet.

Målgruppe
  • Næringsdrivande
  • Organisasjonar
  • Privatpersonar
Kriterier/vilkår

Du treng ikkje søkje dersom du skal setje opp

  • namneskilt eller reklame for eiga verksemd og som er plassert på sjølve bygninga der verksemda blir driven, under føresetnad av at det ikkje påverkar trafikktryggleiken
  • skilt i kryss med privat veg, slik som Køyr langsamt, born leikar
Pris for tjenesten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen kan gje deg meir informasjon om kva det kan gjevast løyve for, kva som ikke er tillate, og kva du kan gjere utan å søkje om løyve.

Søknaden sendes til

Kvinnherad kommune
Rådhuset

5470 Rosendal

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Samfunnsutvikling
Telefon:53 48 31 00
Epost:samfunnsutvikling@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 5470 ROSENDAL
Besøksadresse:5470 ROSENDAL
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 09:28
Gyldig fra
2009-05-22
Gyldig til
2013-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no