Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kommunal bustad for rehabilitering og rekonvalesens i Spania

1024px00007_300x200

Kommunen har ein bustad i Spania som kan leigast til opptrening/behandling/rekonvalesens. Bustaden er tilknytt Pleie, omsorg, helse og rehabiliteringstenestene.

Om bustaden: Bustaden ligg på solkysten like nord for Alicante, - Jardin Foya Blanca, like ved Reuma Sol og ca. 15 min. kjøring frå Solgården. Bustaden ligg i eit bustadsenter med 65 andre bustader. Bustaden og heile området rundt er tilrettelagt for rullestol.

Storleik: ca. 70m2 med 3 soverom, og 3 toalett m/dusj, samt kjøkken, stove og uteplass.

Tilbod: Senteret har basseng ute, resepsjon og restaurant. Tilbod på Reuma Sol kan og nyttast og ligg berre 3 min. gange frå bustaden. I tillegg til helsepersonell som vil fylgje brukarar, samarbeider kommunen med norsk heimesjukepleie i området når det er trong for dette. Fysioterapi må betalast når de er der. Har de godkjent rekvisisjon frå Nav, krev de kostnaden refundert når de er komen heim. Det er 10 min. kjøring med bil til strand. 5 min. kjøring/20 min. gange til butikk.

Målgruppe: Gr. I Brukarar som har nytte av opptrening/behandling/rekonvalesens og som er søkjarar til dei kommunale pleie- og omsorgs- helse- og rehabiliteringstenestene.

Gr. II Innbyggjarar som treng rehabilitering og opptrening. Langtidssjukemelde tilsette i kommunen.

Gr. III Kommunalt tilsette, og tidlegare tilsette (pensjonistar) dersom bustad elles ikkje er i bruk.

Lengda på opphald: For gr. I og II, kan eit opphald vare frå 3-4 og opp til 6-8 veker. Lengda vert vurdert ut frå nytte og framgang i høve til trening/rekonvalesens.

For ferieopphald er opphaldet avgrensa til maks. 2 veker. Økonomiske vilkår: Husleige pr. veker er kr. 2500,- i tillegg kjem reise tur/retur og kost og losji. Flyreisa varierar mykje i pris etter kva tid på året ein reiser. Avreise frå Bergen, Haugesund, og Stavanger. Kvar og korleis søkjer ein? * Søknad om å få nytta bustad vert å senda Tildelingskontoret. Søknadar mottekne før 01.04. blir prioriterte i innevarande kalenderår. Den kommunale inntaksnemda vurderer og tilrår søknaden. * For kommunalt tilsette som av helsemessige grunnar vil ha nytte av eit opphald, skal det føreliggja sakkunnig uttale og tilråding frå kommunen sin HR-rådgjevar. * For kommunalt tilsette og pensjonistar som ynskjer å nytta bustaden til ferieopphald, søkjer ein om dette via sin verksemdsleiar. Dersom fleire søkjer om opphald i same tidsrom, vert bustaden fordelt etter loddtrekning. For nærare informasjon ta kontakt med Tildelingskontoret, Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal  Tlf. 53 48 31 00.


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no