Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kontaktperson

Fagkoordinator internutvikling
Gunn Fosse
Telefon: 53 48 31 52
Epost

Rådgiving i skolen

Oppdatert: 28.12.2012 09:28
Generelt
Tema
- Skule, utdanning og SFO
- Skulane
Beskrivelse

På den skolen du går, skal det vere eit tilbod om rådgiving. Du skal få hjelp til å ta avgjerder som gjeld di vidare utdanning og ditt yrkesval (utdannings- og yrkesrådgiving). Har du personlege problem og vanskar med å finne deg til rette på skulen, skal du også kunne få råd (sosialpedagogisk rådgiving). Skulen kan eventuelt finne dei riktige hjelpeinstansane og formidle kontakt med dem. Du og foreldra dine skal få informasjon om at dette rådgivingstilbodet finst. Avhengig av behovet ditt kan rådgivinga skje i gruppe eller individuelt. Målet er at du skal få hjelp til å utvikle deg og utnytte dei ressursane du har – og utan å vere bunde av tradisjonelle kjønnsroller.

Rådgivinga skal medverke til å utjamne sosiale forskjellar elevane imellom, førebyggje at elevar ikkje fullfører skulen og integrere etniske minoritetar. 

Målgruppe

Elevar i grunnskule og vidaregåande skule

Kriterier/vilkår

Rådgivinga dreier seg om utdannings- og yrkesval og personlege, sosiale og kjenslemessige problem som kan ha noko å seie for opplæringa eller korleis du har det på skulen. Dei faglege problema vil liggje under ansvarsområdet til kontaktlæraren eller PP-tenesta.

Pris for tjenesten

Tenesta er gratis.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Eleven sine føresette og hjelpeinstansar utanfor skulen

Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Som skuleeigar har kommunen/fylkeskommunen ansvar for å ha eit tilbod om rådgiving. Dersom du ikkje får nødvendig rådgiving, kan du vende deg til Fylkesmannen som fører tilsyn etter opplæringslova.

Søknaden sendes til

Kvinnherad kommune
Rådhuset

5470 Rosendal

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Samfunnsutvikling
Telefon:53 48 31 00
Epost:samfunnsutvikling@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 5470 ROSENDAL
Besøksadresse:5470 ROSENDAL
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 09:28
Gyldig fra
2009-05-22
Gyldig til
2013-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no