Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Overføring av Grøningsbekken 2 og Bekk Urdabotn til Blåfalli III

Søknad om løyve til å overføre Grøningsbekken 2 og Bekk Urdabotn til Blåfalli III i Kvinnherad

Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) søkjer om løyve etter vassdragsreguleringslova til å overføre Grøningsbekken 2 og Bekk Urdabotn til vasstunnelen til Blåfalli III.  Høyringsfrist  15.5.2017.

-Kunngjering-

Søknad om løyve til å overføre Grøningsbekken 2 og Bekk Urdabotn til Blåfalli III i Kvinnherad kommune

Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) søkjer om løyve etter vassdragsreguleringslova til å overføre

Grøningsbekken 2 og Bekk Urdabotn til vasstunnelen til Blåfalli III. Overføringane vil gje ein samla årleg

auka kraftproduksjon på 4,8 GWh i Blåfalli III kraftverk. Dette svarar til straumbruken til om lag 240

husstandar. Søknad med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn i Kvinnherad kommune og på NVE sine nettsider

www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta

kontakt med Magne Andresen på tlf.: 975 56 146 eller e-post: man@skl.as. Fråsegn kan sendast oss

elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE,

Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innan 15.5.2017.


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no