Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Denne sida er under oppdatering

Sida er under oppdatering.  Enkelte av tenesteomtalane kan innehalda feil opplysningar.  Dersom du har spørsmål kan du retta dei til tildelingskontoret.  Tlf 53 48 31 00

omsorg

Nytt tildelingskontor i drift frå 1. september 2013

Kvinnherad kommune samlar all saksbehandling av helse og omsorgstenester, til brukarar over 18 år,  i eit kontor.  Frå 1. september 2013 skal alle søknader om institusjonsplassar, heimetenester, avlastning, støttekontakt osv, behandlast av tildelingskontoret.

Gjeld søkjarar over 18 år

Søknad om helse og omsorgstenester

Dersom du er over 18 år  er det Tildelingskontoret som behandlar søknaden din.  Søknadar som gjeld born og unge skal behandlast av TTBU (Tiltak og tenester for born og unge).  På denne sida finn du meir informasjon om søknadsprosessen.

pleie

Omsorgsteneste i Kvinnherad organisering og tilbod

Pleie og omsorg har eit bredt tenestetilbod for dei som bur i kvinnherad.

Gunn Fosse koordinerer kurset

Kvinnherad har fokus på kompetanse

Kvinnherad kommune er ein føregangskommune når det gjeld etterutdanning for tilsette i helse og omsorg. Mellom 170 og 180 tilsette fordelt på alle sonene i kommunen, er no godt i gang med eit studie innan Eldreomsorgens ABC.
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no