Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Planområde

Varsel om oppstart:

Planarbeid for gang- og sykkelveg Fv. 48 Herøysund

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 48 i Herøysund i Kvinnherad kommune. Planarbeidet er sett i gang av Kvinnherad kommune og planleggingsarbeidet utførast av Multiconsult ASA. Frist for merknadar til planoppstarten er 15. august 2017.

Utlegging til offentleg ettersyn med frist 07.08.17

Detaljreguleringsplan for 154/257, 338 med fleire - Sunde industriområde - Sunde - Pøylo Eigedom AS

I møte 03.05.17, saksnr. 2017/39, har forvaltningskomiteen i Kvinnherad kommune vedteken med heimel i PBL § 12-11 at privat forslag til detaljreguleringsplan for 154/257, 338 med fleire - Sunde industriområde - Sunde - Pøylo Eigedom AS, sist revidert den 30.03.17 (planid.: 20160011). Planforslaget er utarbeida i regi av Bombus Arkitektur.

 

Utlegging til offentleg ettersyn med frist 07.08.17

Detaljreguleringsplan for 239/10 - bustadar - Sandvollvegen - Sandvoll - TK prosjekt tjenester AS

I møte 07.06.17, saksnr. 2017/39, har forvaltningskomiteen i Kvinnherad kommune vedteken med heimel i PBL § 12-11 at privat forslag til detaljreguleringsplan for 239/10 - bustadar - Sandvollvegen - Sandvoll - TK prosjekt tjenester AS, sist revidert den 06.05.17 (planid.: 20160003). Planforslaget er utarbeida i regi av Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS.

 

 

Utlegging til offentleg ettersyn med frist 07.08.17

Detaljreguleringsplan for del av 81/1, 20, 35 - Rosendal kulturhistoriske trebåtsenter - Rosendal - Interesselaget for galeasen Gurine v/ Anders Jordal

I møte 03.05.17, saksnr. 2017/40, har forvaltningskomiteen i Kvinnherad kommune vedteken med heimel i PBL § 12-11 at privat forslag til detaljreguleringsplan for del av 81/1, 20, 35 - Rosendal kulturhistoriske trebåtsenter - Rosendal - Interesselaget for galeasen Gurine, sist revidert den 21.03.17 (planid.: 20160008). Planforslaget er utarbeida i regi av Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS.

 

Utlegging til offentleg ettersyn med frist 07.08.17

Detaljreguleringsplan for 123/176 - Konsentrert bustadbygging i Uskedalen sentrum - Uskedalen - Uskedal Eigedom AS

I møte 03.05.17, saksnr. 2017/39, har forvaltningskomiteen i Kvinnherad kommune vedteken med heimel i PBL § 12-11 at privat forslag til detaljreguleringsplan for 123/176 - Konsentrert bustadbygging i Uskedalen sentrum - Uskedalen - Uskedal Eigedom AS, sist revidert den 07.02.17 (planid.: 20150003). Planforslaget er utarbeida i regi av Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS.

 

Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram med frist 01.08.17

Detaljreguleringplan for deler av 14/1 med fleire - Småbåtanlegg Tuftemarka / Storeholsund - Ølve - Arve Kjærland

Tiltakshavar:                        Arve Kjærland

Heimelshavar:                      Sissel Mo Vik og  Kvinnherad kommune.

Formål:                                 Omplassering av småbåtanlegg ved hyttefelt på Troppo.

Planstatus:                             LNF og allment friområde i sjø.

Denne lysinga ligg òg på www.kvinnherad.kommune.no

Naboar og eigarar innafor planen får denne lysinga og sakspapir tilsendt i posten.

Dei som har kommentarar og interesser i området, kan innan 01. august 2017 ta kontakt
med plankonsulent Martin Tveitnes.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no