Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Oppstart av planarbeid med frist 31.05.17

Detaljreguleringsplan - omlegging av Fv48 kote 70 - Løfallstrand / Rosendal - Kvinnherad kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for omlegging av Fylkesveg 48 kote 70 mellom Løfallstrand og Rosendal i Kvinnherad kommune.

Behandling i Formannskapet den 09.02.2017

Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedteken.

 

Vedtak frå Formannskapet den 09.02.2017

Kvinnherad formannskap som styringsgruppe godkjenner oppstart av prosjektet «Detaljreguleringsplan for omlegging av Fv48 Løfallstrand til kote 70» i samsvar med saksutgreiinga nedanfor.

Rådmannen får i oppdrag å inngå avtale med konsulent og å melda oppstart av reguleringsplanarbeidet i samsvar med pbl § 12-8.

Kvinnherad kommune er forslagstillar, og Multikonsult ASA er uførande konsulent. Den aktuelle strekninga er om lag 4,5 km lang, og planområdet har eit areal på ca. 843 daa.

Utlegging til offentleg ettersyn med frist 27.05.17

Detaljreguleringsplan for 258/4 - utleigehytter og adkomstveg i Mjelkevika - Ytre Matre - Marit Idland med fleire

I møte 15.03.17, saksnr. 2017/23, har forvaltningskomiteen i Kvinnherad kommune vedteken med heimel i PBL § 12-11 at privat forslag til detaljreguleringsplan for 258/4  - utleigehytter og adkomstveg i Mjelkevika - Ytre Matre - Marit Idland med fleire, sist revidert den 01.12.16 (planid.: 20150009), blir med vilkår lagt ut til offentleg ettersyn. Planforslaget er utarbeida i regi av Omega Areal AS.

Utlegging til offentleg ettersyn med frist 22.05.17

Detaljreguleringsplan for del av 143/26, 150, 163 og 175 - Husnes gravplass - Husnes - Kvinnherad kommune

I møte 15.03.17, saksnr. 2017/24, har forvaltningskomiteen i Kvinnherad kommune vedteken med heimel i PBL § 12-11 at kommunal forslag til detaljreguleringsplan for del av 143/26, 150, 163 og 175 - Husnes gravplass - Husnes - Kvinnherad kommune, sist revidert den 17.02.17 (planid.: 20160012). Planforslaget er utarbeida i regi av COWI AS.

Utlegging til off. ettersyn med frist den 22.05.17

Detaljreguleringsplanendring for del av 157/2 med fleire - naust og hytte på Hammarhaug / Haavik - Ølve - Morten E. Fredriksen

I møte 15.03.17, saksnr. 2017/16, har forvaltningskomiteen i Kvinnherad kommune vedteken med heimel i PBL § 12-11 at privat forslag til detaljreguleringsplanendring for del av  157/2 med fleire  - naust og hytte på Hammarhaug / Haavik - Ølve - Morten E. Fredriksen, sist revidert den 17.01.17 (planid.: 20160003). Planforslaget er utarbeida i regi av Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS.

Utlegging til offentleg ettersyn med frist 22.05.17

Detaljreguleringsplanendring for del av 16/1 - Hyttefelt Tuftaheio - Ølve - Hans G. Tufta

I møte 15.03.17, saksnr. 2017/23, har forvaltningskomiteen i Kvinnherad kommune vedteken med heimel i PBL § 12-11 at privat forslag til detaljreguleringsplanendring for del av 16/1 - Hyttefelt Tuftaheio - Ølve - Hans G. Tufta, sist revidert den 21.02.17 (planid.: 20160014). Planforslaget er utarbeida i regi av Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS.

Kunngjering av godkjent detaljreguleringsplan med klagefrist 23.04.17

Detaljreguleringsplan for deler av 73/1 - endring av avkjørsle til bustad - Løfallstrand - Arvid Storegjerde med fleire

I møte den 23.03.17, utvalssak 2017/13, har kommunestyret i Kvinnherad kommune, i medhold av § 12-12 i Plan- og bygningslova godkjent detaljreguleringsplan for deler av 73/1 - endring av avkjørsle til bustad - Løfallstrand - Arvid Storegjerde med fleire.

Behandling i Kommunestyret den 23.03.2017

Innstillinga frå Formannskapet vart samrøystes vedteken.

Vedtak frå Kommunestyret den 23.03.2017

Kvinnherad kommunestyre vedtek med heimel i plan- og bygningslova §12-12 at forslag til detaljreguleringsplan for deler av 73/1 - endring av avkjørsle til bustad - Løfallstrand, sist revidert den 22.02.17 (planid.: 20140004), blir godkjent slik han ligg føre.

Grunnlaget for kommunal eigengodkjenning er til stades.

Reguleringsplanen er utlagt på rådhuset/verksemd for samfunnsutvikling og på Kvinnherad kommune sine heimesider www.kvinnherad.kommune.no/kunngjeringar.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no