Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Oppstart av planarbeid med frist 01.03.17

Detaljreguleringsplan for 154/257, 338 med fleire - Sunde industriområde - Sunde - Pøylo Eiendom AS

I samsvar med Plan- og Bygningsloven §12-1, 12-3, og 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av reguleringsarbeid på  Gnr/Bnr 154/257, 154/3, 154/293, 154/339 og 154/338 på Opsanger i Kvinnherad Kommune.

Tiltakshaver er Pøylo Eiendom AS

Fagkyndig er Bombus Arkitektur

 

Føremålet med planen er å leggje til rette for den industrien som er på staden i dag. Dette vil då mellom anna inkludere transportverksemd, mekanisk industri, kontor, handel m.m. På ein mindre del av området vil ein og leggje opp til bustadsføremål, med tilhøyrande leik, friområde og uteoppholdsareal

Utlegging til off. ettersyn av detaljreguleringsplan med frist 10.03.17

Detaljreguleringsplan for 144/55 m.fl. - bustader i Korggardsvika/ Bogsnes - Husnes - Husnes Brygge AS

I møte 21.12.16, saksnr. 2016/145, vedtok forvaltningskomiteen i Kvinnherad kommune med heimel i PBL § 12-10 at forslag til detaljregulering for 144/55 m.fl. - bustader i Korggardsvika/ Bogsnes - Husnes - Husnes Brygge AS sist revidert den 26.10.16 blir lagt ut til offentleg ettersyn og kunngjerast i lokalpressa og kommunen sine elektroniske mediar, berørte partar og instansar skal varslast.

Planforslaget er utarbeida og har blitt revidert den 26.10.16 i regi av Omega Areal AS.

 

Kunngjering av godkjent detaljreguleringsplan med frist 12.02.17

Detaljreguleringsplan for 192/166 mfl. - Småbåthamn Sæbøvik sentrum - Sæbøvik - Sæbøvikhamn v/ Sverre Bjørnevik

I møte den 15.12.16, utvalssak 2016/77, har kommunestyret i Kvinnherad kommune, i medhold av § 12-12 i Plan- og bygningslova godkjent detaljreguleringsplan for 192/166 mfl. - Småbåthamn Sæbøvik sentrum - Sæbøvik - Sæbøvikhamn v/ Sverre Bjørnevik.

Behandling i Kommunestyret den 15.12.2016

Rådmannen sin innstilling, med nytt framsett tilleggspunkt, vart samrøystes vedteken.

Vedtak frå Kommunestyret den 15.12.2016

Kvinnherad kommunestyre opphevar kommunestyrevedtaket (saksnr. 2016/57) frå den 27.10.16 og godkjenner med heimel i plan- og bygningslova §12-12 at forslag til detaljreguleringsplan for 192/166 mfl. - Småbåthamn Sæbøvik sentrum - Sæbøvik, sist revidert den 06.12.16 blir godkjent slik han ligg føre.

Grunnlaget for kommunal eigengodkjenning er til stades.

 

Reguleringsplanen er utlagt på rådhuset/verksemd for samfunnsutvikling og på Kvinnherad kommune sine heimesider www.kvinnherad.kommune.no/kunngjeringar.

Søknad om løyve til regulering av Rennedalsvatnet - Høyring

Småkraft AS – Søknad om løyve til regulering av Rennedalsvatnet i Mauranger.

NVE har motteke ein søknad frå Småkraft AS om løyve til regulering av Rennedalsvatnet med høyringsfrist 28.02.2017.

Kunngjering

Satsar for kommunale gebyr i 2017

Kvinnherad kommune gjorde den 15.12.2016 nytt vedtak om eigedomsskatt, samt nye betalingssatsar for gebyr, avgifter og tenesteyting. Verknadsdato er frå 01.01.2017 eller frå den tid det er lovleg eller praktisk kan gjerast.

Barnehage- og skulerute for 2017-2018

Kunngjering

Barnehage-og skuleruta 2017-2018      

I medhald av Opplæringslova §2-2 Omfang av grunnskuleopplæringa i tid, og i medhald av delegert avgjerdsrett til rådmannen, er barnehage- og skuleruta for 2017-2018 vedteken.

Utkastet har vore på høyring, jf. Forvaltningslova kap III. Det har komme nokre merknader, men rådmannen finn ikkje grunnlag for å endre noko.

Barnehage-og skuleruta 2017-2018 finn du på Kvinnherad kommune si heimeside: www.kvinnherad.kommune.no

Rådmannen

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no