Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Høyring av melding med forslag til konsekvensutgreiingsprogram for Fjellhaugen kraftverk

NVE har motteke melding frå SKL produksjon AS om å få byggje Fjellhaugen kraftverk i Kvinnherad og Etne kommune. Høyringsfrist for uttale til programmet er sett til  2.juni 2014

Høyring og offentleg ettersyn med frist 01.05.2014

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 25. 04.2014 - 01.05.2014. Her kan du opne/laste ned plandokumentet.

Oppstart av planarbeid med frist 09.05.14

Detaljplan for 188/5,9 og 187/21,25 - bustad - Sunde - Hellås og Handeland Entrepenør A/S

Se vedlagte varsel om oppstart av regulering. En del av mottakerne har i juni 2013 mottatt varsel fra Arkitektkontoret Vikøren AS, men dere bes vennligst forholde dere til vårt varsel fordi det er noe justeringer og behov for oppdatering av tidligere saksforhold. Eventuelle tidligere innsendte merknader må derfor sendes på nytt.

Eventuelle innspill eller merknader til planarbeidet må være undertegnede i hende innen 9. mai 2014 og sendes på e-mail til jarle.skadberg@skadberg.no eller som vanlig post til vår kontoradresse angitt nederst på brevet og i nærværende e-mail.

Oppstart av planarbeid med frist 09.05.14

Detaljplan for deler av 187/1 - utvidig av bustadområdet i Reset på Teigen - Valen - Dagfinn Handeland og Asbjørn Ersland

Se vedlagte varsel om oppstart av regulering. En del av mottakerne har i juni 2013 mottatt varsel fra Arkitektkontoret Vikøren AS, men dere bes vennligst forholde dere til vårt varsel fordi det er noe justeringer og behov for oppdatering av tidligere saksforhold. Eventuelle tidligere innsendte merknader må derfor sendes på nytt.

Eventuelle innspill eller merknader til planarbeidet må være undertegnede i hende innen 9. mai 2014 og sendes på e-mail til jarle.skadberg@skadberg.no eller som vanlig post til vår kontoradresse angitt nederst på brevet og i nærværende e-mail.

Oppstart av planarbeid med frist 15.04.14

Detaljplan for fdel av 163/1 og 4 - fritidsbustader + småbåthamn Øyerhaugen - Øyerhamn - Varaldsøy - Georg Johan Øyerhavn

Forvarsel etter Plan- og Bygningslova §12-8. 

Forvaltningskomiteen har gjeve løyve til oppstart av detaljregulering.

                                                

Formål:                                  Fritidsbustader med tilhøyrande adkomstveg og småbåthamn.

Planstatus:                             Fritidsbustadfelt i kommuneplan.

                                               Småbåthamn i LNF område.

Denne lysinga ligg òg på www.kvinnherad.kommune.no

Naboar og eigarar innafor planen får denne lysinga og sakspapir tilsendt i posten.

Dei som har kommentarar og interesser i området, kan innan 15.april 2014 ta kontakt med:

 

PROSJEKTADMINISTRASJON – REGULERING – KOMMUNALTEKNISK PLANLEGGING

Postboks 103

5649  EIKELANDSOSEN

Telefon: 56 58 11  30

post@byggadmin.no

 

Utlegging til offentleg ettersyn av detaljplan med frist 25.04.14

Detaljplan for deler av 226/2 m.fl. - Hyttefelt Gjerde - Borgundøy - Frode Solheim m.fl.

I møte 12.02.14, saksnr. 2014/9, vedtok forvaltningskomitee i Kvinnherad kommune med heimel i PBL § 12-11 at privat forslag til detaljplan for deler av 226/2 m.fl. - Hyttefelt Gjerde - Borgundøy, sist revidert den 06.09.13, vert i samsvar med lova lagt ut til offentleg ettersyn under føresetnad at ein gjer følgjande forandringar:

  1. I plankartet + teiknforklaring skal ein synleggjere og inntekne stigningsforhold for fellesveg.
  2. Under fellesføresegner skal ein innføre eit tilleggspkt. om at alle nye bygningar og anlegg  og nye byggjetiltak skal tilpassar seg eksisterande terreng i størst mogleg grad og og at nye tiltak blir dokumentert med terrengsnitt.
  3. På kartet skal det bli vist vegføremål som f = felles veg.
  4. I plankartet skal det innteiknast byggjegrense også for eksisterande hyttetomter.

Utlegginga av planforslaget vert kunngjort i lokalpressa og kommunen sine elektroniske medier, berørte partar og instansar skal varslast.

Føresegner og plankart har blitt revidert i.h.t. vedtaket. Planforslaget er utarbeida i regi av Gøtz AS.

Planident er: 20130005

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no