Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Startlån bustad

Oppdatert: 30.08.2013 13:02
Generelt
Alternativt navn
Bustadfinansiering
Tema
- Bygg, eigedom og plan
- Bygging
- Lån og tilskot
- Individ og samfunn
- Innbyggarrettar
Beskrivelse

Har du langvarige finansieringsproblem med bustaden, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg ein nøktern og rimeleg bustad. Startlånet kan bli gjeve som topp- eller fullfinansiering til

  • kjøp av bustad
  • utbetring og tilpassing av bustad
  • toppfinansiering ved bygging av ny bustad
  • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli buande i bustaden

Startlånet er behovsprøvd, og kommunen kan gje startlån til personar som ikkje får lån eller tilstrekkeleg lånebeløp i ordinære kredittinstitusjonar. I vurderinga legg kommunen vekt på om du har langvarige problem med å finansiere eigd bustad og har nytta moglegheita til sparing innanfor dei økonomiske rammene du har.

Kriterier/vilkår

Busituasjonen din er ikkje tilfredsstillande. Du må kunne dokumentere kva husstanden kan betale samla og vere i stand til å betene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midlar igjen til livsopphald.

Pris for tjenesten

Startlån frå kommunen skal ta utgangspunkt i rente- og avdragsvilkåra i Husbanken.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om det å bo i Norge - på ti ulike språk
Startlån for kjøp av bustad
Partnere

Tilbodet er utvikla i eit samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søkje om startlån frå den kommunen du vil kjøpe bustad i.
Søknadsskjema får du ved å vende deg til kommunen eller du kan nytte lenkja nedanfor. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om startlån.

Vedlegg
  • Sjølvmelding for det siste året
  • Lønsslipp/trygdeutbetaling for dei to siste månadene
  • Dokumentasjon på anna inntekt enn løn eller trygd
  • Stadfesting av annan finansiering/eigenkapital
  • Kopi av gyldig legitimasjon

Sjå elles punkt 8 i søknadsskjemaet.

Søknaden sendes til

Kvinnherad kommune
Tildelingskontoret                           Rosendalsvegen 10                                            5470 Rosendal
 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå den datoen du mottok vedtaket. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Held kommunen fast på avgjerda, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen for behandling.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Tildelingskontoret
Telefon:53483100
Telefaks:53483321
Postadresse:Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL
Besøksadresse:Rådhuset Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL
Åpningstid:09:00 - 15:00 vekedagar
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2013-08-30 13:02
Gyldig fra
2013-08-30
Gyldig til
2014-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no