Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Spesialundervisning for vaksne på grunnskoleområdet

Oppdatert: 01.12.2011 09:49
Generelt
Alternativt navn
Logopedtenester
Tema
- Barn og familie
- Helse
- Rehabilitering
Beskrivelse

Personar som ikkje kan få eit tilfredsstillande utbyte av det vanlege, tilpassa opplæringstilbodet for vaksne på grunnskuleområdet, har rett til spesialundervisning. Det kan til dømes gjelde vaksne som

  • er eller har vore sjuke eller skadde
  • har særleg behov for å meistre daglege gjeremål
  • treng grunnleggjande kommunikasjonsdugleik
  • grunnleggjande lese- og skriveopplæring 
  • motorisk trening

Logopedtenester ved tap av språkfunksjonar.

Pris for tjenesten

Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan få hjelp frå kommunen til å søkje om spesialundervisninga.

Søknaden sendes til

Kvinnherad kommune
PPT

5460 Husnes
 

Saksbehandling

Kommunen gjer eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt omfattar.

Før vedtak må det vere gjort ei sakkunnig vurdering av PPT.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Andre opplysninger
Dato oppdatert
2011-12-01 09:49
Gyldig fra
2010-11-18
Gyldig til
2015-06-30
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no