Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Sakkunnig vurdering

Oppdatert: 28.12.2012 13:59
Generelt
Alternativt navn
Logopedtjenester
Tema
- Helse
- Rehabilitering
- Helsetenester
- Skule, utdanning og SFO
- Vaksenopplæringa
Beskrivelse

Personar som ikkje kan få eit tilfredsstillande utbyte av det vanlege, tilpassa opplæringstilbodet for vaksne på grunnskuleområdet, har rett til spesialundervisning. Det kan til dømes gjelde vaksne som

  • er eller har vore sjuke eller skadde
  • har særleg behov for å meistre daglege gjeremål
  • treng grunnleggjande kommunikasjonsdugleik
  • grunnleggjande lese- og skriveopplæring 
  • motorisk trening
Pris for tjenesten

Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan få hjelp frå kommunen til å søkje om spesialundervisninga.

Søknaden sendes til

PPT-kontoret
Husnestunet

5460 Husnes
 

Saksbehandling

Kommunen gjer eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt omfattar.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 13:59
Gyldig fra
2010-12-08
Gyldig til
2014-01-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no