Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kontaktperson

Fagkoordinator
Beate Ullmann
Telefon: 53 46 16 90
Epost

Regelverk

Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta.


Lover

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) kap. 5 Spesialundervisning

Spesialundervisning i grunnskolen

Oppdatert: 28.12.2012 15:01
Generelt
Tema
- Barn og familie
- Barne- og familievern
- Skule, utdanning og SFO
- Skulane
- Barnehagane
Beskrivelse

Om du ikkje kan få eit tilfredsstillande utbytte av den vanlege undervisninga, har du rett til spesialundervisning. Spesialundervisninga skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet gjev deg eit forsvarleg utbytte av opplæringa. Du skal ha det samme totale undervisningstimetalet som gjeld for andre elevar.

Til vanleg er det foreldre i samarbeid med skulen som vurderer om ein skal søkje om spesialundervisning, men foreldre kan og vende seg direkte til PPT.

Målgruppe

Elevar i grunnskule og vidaregåande skule

Kriterier/vilkår

Skulen har plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak for å sikre deg eit tilfredsstillande utbytte av opplæringa før pedagogisk-psykologisk teneste (PP-tenesta) gjer ei sakkunnig vurdering.

Pris for tjenesten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du eller foreldra dine kan krevje at skulen gjer dei nødvendige undersøkingane for å finne ut om du treng spesialundervisning og kva for opplæring du eventuelt treng.

Saksbehandling

Før det blir gjort ei sakkunnig og før spesialundervisning blir sett i verk, skal det innhentast samtykke frå deg eller foreldra dine. Du eller foreldra dine har rett til å sjå den sakkunnige vurderinga og til å uttale dykk før det blir gjort vedtak. Et positivt vedtak skal spesifisere omfanget, innhaldet og organiseringa av spesialundervisninga.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klaga blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Pedagogisk-psykologisk tenestekontor
Telefon:53 46 16 90
Postadresse:Rådhuset 5470 ROSENDAL
Besøksadresse:Stølshaugvegen 5 5460 HUSNES
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 15:01
Gyldig fra
2010-11-18
Gyldig til
2015-06-30
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no