Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kontaktpersoner

Fagkoordinator oppmåling
Johan Feet
Telefon: 53 48 32 65
Epost
Byggesaksbehandlar
Jon Harald Kjærland
Telefon: 53 48 32 73
Epost

Lover

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 21-3 Nabovarsel

Forskrifter

Forskrift om byggesak § 5-2 Varsel til naboer og gjenboere

Nabovarsel

Oppdatert: 28.12.2012 09:28
Generelt
Tema
- Bygg, eigedom og plan
- Bygging
- Eigedomsseksjonering
- Arealplan
- Arealplanar til høyring
- Eigedom og tomtar
Beskrivelse

Når eit byggjetiltak skal iverksetjast, har naboar og tverrbuarar krav på å bli varsla om det tiltaket som skal setjast i gang. Dei får på den måten høve til å komme med merknader/protestar før tiltaket blir starta. For tiltak som du sjølv kan søkje kommunen om løyve til, er det du som tiltakshavar (byggherre) som sørgjer for nabovarsel. For tiltak som krev at du engasjerer eit firma til å ta seg av heile søknadsprosessen (kalla ansvarleg søkjar), er det firmaet som sørgjer for nabovarsel.

Dersom naboeigedommen er eit sameige eller eit burettslag, er det normalt nok at styret får nabovarsel. Dersom du skal søkje om å rive, må dei som ev. har pant eller andre hefte i eigedommen, òg varslast. Naboane må få melding om at eventuelle merknader må vere komne til deg eller firmaet innan ein frist på to veker etter at nabovarselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengeleg. Nabovarselet er gyldig i eitt år. Søkjer du først etter det, må du varsle naboane på nytt.

Kommunen kan frita deg frå varsling eller utvide varslingsplikta, avhengig av tiltaket.

Målgruppe

Tiltakshavar (byggherre) eller firma (ansvarleg søkjar)

Kriterier/vilkår

Nabovarselet skal innehalde så omfattande opplysningar at naboar eller tverrbuarar (eventuelt også andre) kan vurdere om tiltaket vedkjem deira interesser. Det skal gå fram om tiltaket krev dispensasjon frå føresegner i plan- og bygningslova. Dersom tiltaket du søkjer om fører til endra bruk, må nabovarselet opplyse om den tidlegare bruken. Varslinga må vere gjennomført før søknaden blir sendt. Dette kan gjerast på to måtar:

  • Naboen kvitterer direkte på varselet
  • Du sender varselet til naboen i rekommandert sending og får ei kvittering frå Posten
Pris for tjenesten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Direktoratet for byggkvalitet
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Skjema
Nabovarsel
Vedlegg
  • Teikningar
  • Situasjonskart 
  • Andre opplysningar som kan gjelde interessene til naboen/tverrbuaren
Søknaden sendes til

Kvinnherad kommune
Rådhuset

5470 Rosendal

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Samfunnsutvikling
Telefon:53 48 31 00
Epost:samfunnsutvikling@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 5470 ROSENDAL
Besøksadresse:5470 ROSENDAL
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 09:28
Gyldig fra
2010-06-29
Gyldig til
2013-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no