Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Barselgrupper

Oppdatert: 28.12.2012 13:50
Generelt
Tema
- Helse
- Helsestasjon
Beskrivelse

Barselgrupper er eit opplysnings- og rettleiingstilbod til nye foreldre. De kjem saman på helsestasjonen i lag med helsesyster. Mellom dei temaa ein kan ta opp i gruppene, er

  • amming
  • barnestell
  • kosthald
  • utviklinga til barnet
  • førebygging av ulukker
  • samliv
Målgruppe

Nye foreldre

Pris for tjenesten

Tenesta er gratis.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født, blir du kontakta av helsestasjonen, som vil gje deg tilbod om å vere med i barselgruppe. Du kan også sjølv ta kontakt med helsestasjonen.

Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig helsehjelp frå kommunen, kan du klage til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket. I klagen må du greie ut om kva forhold det er du klagar over. Du bør forklare kva du ønskjer endra, og grunngje dette. Kommunen vil kunne rettleie deg. Klagen blir send den instansen i kommunen som har behandla saka. Dersom kommunen held fast ved avgjerda si, blir klagen send vidare til Helsetilsynet i fylket.

Som mottakar av helsetenester kan du etter pasient- og brukarrettslova også klage til Helsetilsynet på sjølve utføringa av tenesta. Klagen skal først sendast kommunen eller direkte til tenesteytaren slik at det skal vere mogleg å løyse saka på det lågaste nivået.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Teneste, tiltak for barn og unge (TTBU)
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 13:50
Gyldig fra
2010-12-03
Gyldig til
2014-01-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no