Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet

Oppdatert: 28.12.2012 09:28
Generelt
Tema
- Helse
- Miljøretta helsevern
- Skule, utdanning og SFO
- Skulane
- SFO
Beskrivelse

Både elevane, dei føresette og råd og utval som representerer desse, kan be om at det blir sett i verk tiltak som gjeld skulemiljøet. Skulen skal ta stilling til oppfordringa innan rimeleg tid og gjere eit skriftleg vedtak. Skulemiljøet omfattar både det fysiske miljøet slik som inneklima og leikeareal, og det psykososiale miljøet. Alle tilsette ved skulen har plikt til å undersøkje og eventuelt gripe inn dersom dei får mistanke om at det går føre seg mobbing, vold eller rasisme på skulen.

Alle elevar i skulen har rett til eit godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Målgruppe
  • Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule
  • Elevar som nyttar skulefritidsordninga
  • Føresette 
Pris for tjenesten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Manifest mot mobbing 2011-2014
Tips mot mobbing - informasjon om dvd og plakat
Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen
Om digital mobbing og personvern
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Søknaden sendes til

Kvinnherad kommune
Rådhuset

5470 Rosendal

Saksbehandlingstid

Skulen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Klagemulighet

Klagefristen er tre veker etter at meldinga om vedtaket er motteken. Dersom skulen etter å ha fått tid til å vurdere saka ikkje gjer noko vedtak, kan du likevel klage som om det var gjort eit vedtak. Klagen må vere skriftleg og grunngjeven. Klagen skal leverast til skulen. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra og grunngje det. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen blir send dit, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Samfunnsutvikling
Telefon:53 48 31 00
Epost:samfunnsutvikling@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 5470 ROSENDAL
Besøksadresse:5470 ROSENDAL
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 09:28
Gyldig fra
2009-05-19
Gyldig til
2013-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no