Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kontaktperson

Fagkoordinator miljø
Arne Gjellan
Telefon: 53 48 31 29
Epost

Regelverk

Sjå spesielt kap. 9 (ytre miljø) i byggteknisk forskrift (TEK 10) 


Forskrifter

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10)

Byggavfall - kjeldesortering

Oppdatert: 28.12.2012 09:28
Generelt
Tema
- Bygg, eigedom og plan
- Bygging
- Natur og miljø
- Avfallshandtering
Beskrivelse

Alle som skal byggje, rive eller rehabilitere bygg av ein viss storleik, skal lage ein plan for korleis avfallet skal handterast (gjeld òg tiltak som ikkje er søknadspliktige etter plan- og bygningslova). Minst 60 prosent av avfallet må kjeldesorterast. Målet er mellom anna å hindre at miljøfarlege stoff blir spreidde, redusere mengda byggavfall og auke gjenbruk og gjenvinning.

Etter at tiltaket er fullført, skal avfallsprodusenten sende inn sluttrapport som dokumenterer kor mykje som er innlevert av dei ulike avfallsfraksjonane.

Etter byggesaksforskrifta § 8-1 skal sluttrapport sendast inn saman med søknad om ferdigattest.

Målgruppe

Avfallsprodusentar, det vil seie tiltakshavarar (byggherrar) og ansvarleg utførande føretak

Kriterier/vilkår

Kravet om avfallsplan gjeld mellom anna

 • nybygg over 300 kvadratmeter bruksareal 
 • riving/rehabilitering av bygg over 100 kvadratmeter bruksareal
Pris for tjenesten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ein tilrår at du nyttar skjemaa for avfallsplan og sluttrapport (sjå under). I samband med rehabilitering og riving skal du òg utarbeide ei eiga miljøsaneringsutgreiing for farleg avfall.

Avfallsplanen skal m.a. innehalde

 • eit estimat over mengder og typar byggavfall som vil oppstå i samband med tiltaket
 • ein plan for korleis byggavfallet skal handterast og disponerast
Skjema
Sluttrapport med avfallsplan for nybygg
Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving
Vedlegg

Saman med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringar for avfallet som er levert.
Dette kan vere

 • ordinær kvittering frå avfallsmottak
 • deklarasjonsskjema for farleg avfall (det er deklarasjonsplikt ved levering av farleg avfall)
 • eigenmeldingsskjema (dersom du til dømes har selt takstein eller treverk eller brukt nedknust betong som fyllmasse eller tilsats på byggjeplass)
Søknaden sendes til

Kvinnherad kommune
Rådhuset

5470 Rosendal

Saksbehandling

For tiltak som både
 

 • krev søknad og løyve etter plan- og bygningslova og
 • utløyser krav om avfallsplan og eventuell miljøsaneringsutgreiing
   

vil behandling av avfallsplan og miljøsaneringsutgreiing vere knytt opp mot byggjesaksbehandlinga.

Saksbehandlingstid

Vil vere avhengig av byggjesaka og type byggjetiltak

Klagemulighet

Dersom du ikkje får godkjenning, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok avslaget. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Samfunnsutvikling
Telefon:53 48 31 00
Epost:samfunnsutvikling@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 5470 ROSENDAL
Besøksadresse:5470 ROSENDAL
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 09:28
Gyldig fra
2009-05-18
Gyldig til
2013-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no