Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kontaktperson

Fagkoordinator internutvikling
Gunn Fosse
Telefon: 53 48 31 52
Epost

Regelverk

Opplæringslova kapittel 11 og § 9a-6


Lover

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Brukarmedverknad i skolen

Oppdatert: 28.12.2012 09:28
Generelt
Tema
- Skule, utdanning og SFO
- Skulane
Beskrivelse

Råd og utval i skulen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjeld skulen. Dei skal til ei kvar tid vere orienterte om skulemiljøet og har rett til å få lagt fram dokumentasjon om helse-, miljø- og tryggingsarbeidet. Så tidleg som råd skal dei takast med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltaka. Dersom skolen blir klar over forhold ved skulemiljøet som kan ha negativ innverknad for elevane si helse, skal alle elevane og dei føresette snarast mogleg bli varsla om det. 

Ved kvar skule skal det vere

  • samarbeidsutval (grunnskulen)
  • skuleutval (den vidaregåande skulen)
  • elevråd (begge skuleslaga)
  • skulemiljøutval (begge skuleslaga) 
  • foreldreråd (grunnskulen)
Kriterier/vilkår

Ingen av råda eller utvala har avgjerdsmynde, men dei gjev elevar og foreldre eit forum for å utveksle meiningar og høve til å gje felles uttaler. 

Pris for tjenesten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Samarbeidet mellom hjem og skole
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Søknaden sendes til

Kvinnherad kommune
Rådhuset

5470 Rosendal

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Samfunnsutvikling
Telefon:53 48 31 00
Epost:samfunnsutvikling@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 5470 ROSENDAL
Besøksadresse:5470 ROSENDAL
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 09:28
Gyldig fra
2009-05-18
Gyldig til
2013-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no