Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Kreftforeningen

Kreftsjukepleiar i kommunen

Kreftsjukepleiaren skal ha oversikt over kva som er av tilbod og mogelegheiter der du bur.

HELSE

Verksemd for helse og rehabilitering skal syta for naudsynt allmennlegeteneste, legevakt, smittevern, miljøretta helsevern, fysioterapiteneste og ergoterapiteneste til alle som bur eller oppheld seg mellombels i Kvinnherad.

Helsetenesta skal fremja folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og arbeida for å førebyggje og behandla sjukdom, skade eller lyte. Helsetenesta skal spreia opplysning om og auka interessa for kva den einskilde sjølv kan gjera for å fremja eigen trivsel og sunnhet, og folkehelsa generelt.

< Sjå meir om tenestetilboda i venstre meny

Frå 2017 slepp du å søke om frikort for helsetenester

Frikort for eigendelstak 2 er automatisert frå 1. januar 2017. Frå denne datoen slepp du å søke om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at eigendelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

Hattebergsdalen

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde

Folkemøte om prosjekt Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde den 23.11.16 kl 1800 i Festsalen i Kulturhuset. Personar med interesse for friluftsliv og lokalmiljø vert oppmoda om å delta.

Hjerneslag

Plutseleg vanskeleg å prate, smile eller å løfte armane? Ring 113!

Hjerneslag oppstår plutseleg og kvar som helst, og kvart år vert rundt 12 000 ramma i Norge. Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gang. Kjenner du til symptoma kan du redde liv!

 

Open informasjonskveld om depresjon

"Mørketid"

Tysdag den 25. oktober 2016 kl.17.00-18.30 vert det arrangert open informasjonskveld om depresjon og markering av verdensdagen for psykisk helse på biblioteket på Husnes. Alle er velkomne og tilbodet er gratis.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no