Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kreftomsorg i Kvinnherad kommune

Har du eller nokon du kjenner kreft?
 
Kreftsjukepleiar er eit tilbod til deg som er pasient, i alle fasar av sjukdom, både du som er under utgreiing for sjukdom, og til deg som mottek behandling, har avslutta behandling, eller til deg som er ferdig behandla og skal tilbake til ein kvardag som frisk. Kreftsjukepleiar har og eit ansvar for å følgje opp pårørande.
SIM_strandrydding_170719_web-700x1039_700x1039[1]

Nye midlar til strandrydding

SIM fekk i år ekstramidlar frå Miljødirektoratet som skal brukast til strandrydding. Vil du vera med eller kanskje du allerede har vore med på ryddig tidlegare i år. Midlane gjev ein ny sjans til strandrydding. 

Gå inn på SIM si heimeside http://sim.as/vil-du-rydda-ei-strand/ eller ta kontakt på telefonnummer: 95256469 / 97555530

Fritt val av rehabiliteringsinstitusjon

Frå 1. juli 2017 kan pasientar som har rett til rehabilitering, velje mellom offentlege og private rehabiliteringsinstitusjonar som har avtale med regionalt helseføretak. Pasientane kan ikkje velje behandlingsnivå.

HELSE

Verksemd for helse og rehabilitering skal syta for naudsynt allmennlegeteneste, legevakt, smittevern, miljøretta helsevern, fysioterapiteneste og ergoterapiteneste til alle som bur eller oppheld seg mellombels i Kvinnherad.

Helsetenesta skal fremja folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og arbeida for å førebyggje og behandla sjukdom, skade eller lyte. Helsetenesta skal spreia opplysning om og auka interessa for kva den einskilde sjølv kan gjera for å fremja eigen trivsel og sunnhet, og folkehelsa generelt.

< Sjå meir om tenestetilboda i venstre meny

Frå 2017 slepp du å søke om frikort for helsetenester

Frikort for eigendelstak 2 er automatisert frå 1. januar 2017. Frå denne datoen slepp du å søke om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at eigendelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

Hjerneslag

Plutseleg vanskeleg å prate, smile eller å løfte armane? Ring 113!

Hjerneslag oppstår plutseleg og kvar som helst, og kvart år vert rundt 12 000 ramma i Norge. Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gang. Kjenner du til symptoma kan du redde liv!

 

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no