Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Kreftforeningen

Kreftkoordinator i kommunen

Koordinatoren skal ha oversikt over kva som er av tilbod og mogelegheiter der du bur.

treningskontaktkurs

Viktig informasjon om endring i kurset

Treningskontakt kurs

Kvinnherad kommune i samarbeid med Kvinnherad idrettsråd, Hordaland idrettskrets og Helse Fonna arrangerar treningskontaktkurs. Kurset skulle i utgangspunktet gå over to helgar, men det er no bestemt at det berre vil bli ei intensiv helg den 28-30. september. Ein vil likevel få den same kompetansen og kursbevis som gjennom eit "ordinært" kurs over to helgar. Vi vonar dette vil føre til at fleire vil ta seg tid til å gjennomføra kurset. Det er framleis ledige plasser.

HELSE

Verksemd for helse og rehabilitering skal syta for naudsynt allmennlegeteneste, legevakt, smittevern, miljøretta helsevern, fysioterapiteneste og ergoterapiteneste til alle som bur eller oppheld seg mellombels i Kvinnherad.

Helsetenesta skal fremja folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og arbeida for å førebyggja og behandla sjukdom, skade eller lyte. Helsetenesta skal spreia opplysning om og auka interessa for kva den einskilde sjølv kan gjera for å fremja eigen trivsel og sunnhet, og folkehelsa generelt.

< Sjå meir om tenestetilboda i venstre meny

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no