Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Helse og rehabilitering

Administrasjonskontoret for denne verksemda er rådhuset, Rosendal

Kontakt

Verksemd: Helse og rehabilitering Org.nummer: 974 614 669 / 984 320 604
Leiar: Liv Sætre Eik Telefon: 53 48 33 54
Adresse: Rådhuset    
Postnummer: 5470 Poststad: Rosendal
ePost:  liv.saetre.eik@kvinnherad.kommune.no Anna webadresse:  

 

Tenesteområde

 

  • Allmennlegetenesta

  •  Legevaktordning

  • Smittevern

  • Miljøretta helsevern

  • Fysioterapiteneste

  • Ergoterapiteneste

  • Koordinerande eining

  • Varmebassenget

Kvinnherad rådhus

Generelt

Verksemd for helse og rehabilitering skal syta for naudsynt allmennlegeteneste, legevakt, smittevern, miljøretta helsevern, fysioterapiteneste og ergoterapiteneste til alle som bur eller oppheld seg mellombels i Kvinnherad. Helsetenesta skal fremja folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og arbeida for å førebyggja og behandla sjukdom, skade eller lyte. Helsetenesta skal spreia opplysning om og auka interessa for kva den einskilde sjølv kan gjera for å fremja eigen trivsel og sunnhet, og folkehelsa generelt. Kommunehelsetenesta skal til ei kvar tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og dei faktorar som kan verka inn på denne. Helsetenesta skal føreslå helsefremjande og førebyggjande tiltak i kommunen, samt påpeika tiltak som kan gjera alle offentlege rom tilgjengeleg for alle (universell utforming). Ansvar for dagleg brukarretta drift av varmebassenget på Husnestunet, er lagt til verksemd for helse og rehabilitering.

Visjon

Forsvarleg, godt og tilnærma likt tenestetilbod til alle som bur eller oppheld seg mellombels i Kvinnherad. Alle offentlege rom er tilgjengelege for alle.

Anna info

Verksemda er desentralisert for å vera tilgjengeleg for innbyggjarar i heile kommunen. Verksemda er såleis fordelt på 9 ulike lokalitetar/bygg i Kvinnherad. Det er viktig med godt samarbeid i kvar einskild eining, og med aktuelle samarbeidspartar lokalt i det geografiske området dei er lokalisert og har sine arbeidsoppgåver. Det er ei stor utfordring å ha eit tilnærma likt tenestetilbod til alle innbyggjarane i kommunen vår.


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no