Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Heimesjukepleie

Oppdatert: 30.08.2013 13:17
Generelt
Beskrivelse

Heimesjukepleien gjev pleie og omsorg til sjuke og funksjonshemma i eigen heim. Slik reduserast behovet for ein sjukeheimsplass. Tenesta kan til eksempel inkludere sårbehandling, personleg stell og medikamenthandtering.

Kriterier/vilkår

Det er behovet ditt som avgjer om du vil kunne få tenesta.

Pris for tjenesten

Tenesta er gratis.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og tros- og livssynssamfunn
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Vedlegg

Du må leggje ved ei fullmakt dersom det er ein annan som søkjer for deg.

Søknaden sendes til

Kvinnherad kommune
Tildelingskontoret                            Rosendalsvegen 10                                             5470 Rosendal
 

Saksbehandling

Før saka kan bli avgjort, vil vi kartleggje ønskja og behova dine nærmare. Normalt vil vi kome på heimebesøk. Deretter blir det gjort eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt dekkjer.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom det ikkje kan gjerast vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Klagemulighet

Dersom du meiner at du ikkje får nødvendig helsehjelp frå kommunen, kan du klage over dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket. Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket. I klagen må du greie ut om kva forhold det er du klagar over. Du bør beskrive kva du ønskjer endra, og grunngje dette. Kommunen vil kunne rettleie deg. Klagen blir send den instansen i kommunen som har behandla saka. Dersom kommunen held fast ved avgjerda si, blir klagen send vidare til Helsetilsynet i fylket.

Som mottakar av helsetenester kan du etter pasient- og brukarrettslova også klage til Helsetilsynet på sjølve utføringa av tenesta. Klagen skal først sendast kommunen eller direkte til tenesteytaren slik at det skal vere mogleg å løyse saka på det lågaste nivået.

Andre opplysninger
Dato oppdatert
2013-08-30 13:17
Gyldig fra
2013-08-30
Gyldig til
2014-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no