Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Logo Teknisk

Kontaktperson

Byggesaksbehandlar
Jon Harald Kjærland
Telefon: 53 48 32 73
Epost

Regelverk

Sjå spesielt plan- og bygningslova § 20-2, kap. 21 (Krav til innhald og behandling av søknaden), kap. 29 (Krav til tiltaket) og byggesaksforskrifta kap. 3.
 


Lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Forskrifter

Forskrift om byggesak

Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på

Oppdatert: 28.12.2012 09:28
Generelt
Tema
- Bygg, eigedom og plan
- Bygging
- Eigedom og tomtar
Beskrivelse

Dersom du ønskjer å setje i gang eit mindre byggjetiltak på eigedommen din, må du søkje om løyve frå kommunen. Eit mindre byggjetiltak er

 • oppføring av eitt enkelt tilbygg der korkje samla bruksareal (BRA) eller bygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan ha kjellar, men kan ikkje innehalde ei eiga bueining. Påbygg (ny etasje) eller underbygging (kjellar) av eksisterande byggjegrunn er ikkje omfatta 
 • oppføring av éin enkelt frittliggjande bygning som du ikkje skal bu i. Samla bruksareal eller bygd areal kan ikkje vere over 70 m2. Bygningen kan ha inntil éin etasje og i tillegg ha kjellar 
 • bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel innanfor ei brukseining, til dømes å gjere om ei kjellarbu til kjellarstove
 • oppsetting eller montering av skilt, reklameinnretningar o.l. inntil 6,5 m2 montert på vegg eller med høgd inntil 3,5 meter og breidd inntil 1,5 meter montert frittståande på terreng. Skiltet må ikkje utgjere fare for persontryggleiken. Det kan ikkje monterast fleire på same staden/fasaden 
 • oppsetting av antennesystem med høgd inntil 5 meter. Antenna må ikkje utgjere fare for persontryggleiken. Det kan ikkje monterast fleire på same staden/fasaden

Det finst nokre søknadspliktige byggjetiltak du kan stå som ansvarleg for sjølv. Det vil seie at det ikkje er pålagt med ansvarlege føretak. Sjølv om det ikkje er nødvendig med ansvarlege føretak, gjeld dei tekniske krava fullt ut.

Kommunen kan òg unnta andre mindre tiltak frå kravet om ansvar dersom det etter ei vurdering ikkje er behov for å krevje at eit byggjetiltak gjennomførast av ansvarlege føretak.

Kriterier/vilkår
 • Nabovarsling må vere gjort
 • Tiltaket må oppfylle alle krava til tiltaket i plan- og bygningslova, slik som avstand til nabo, visuell utforming og tekniske krav
 • Tiltaket må ikkje vere i strid med arealdelen i kommuneplanen eller reguleringsplanen
Pris for tjenesten

Du betalar eit gebyr for saksbehandlinga.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Beregningsregler for BYA og BRA - kapittel 2
Direktoratet for byggkvalitet
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du sender ein skriftleg søknad til kommunen. Det må gå fram om du søkjer om dispensasjon frå eitt eller fleire av vilkåra (sjå over).

Vedlegg
 • Situasjonskart
 • Fagmessig utførte plan-, snitt- og fasadeteikningar
 • Utgreiing/kvittering for nabovarsling og eventuelle nabomerknader

Kommunen kan krevje meir dokumentasjon dersom det er nødvendig.

Saksbehandling

Dersom søknaden er fullstendig og tiltaket ikkje er i strid med reglar og planar (sjå feltet Kriterium/vilkår), skal kommunen gje løyve innan ein bestemd frist (sjå under). Søkjaren og dei som eventuelt har kome med merknader, får eit skriftleg vedtak. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein meiner at du kan bli misnøgd med vedtaket.
 

Saksbehandlingstid

Ein fullstendig søknad om løyve som ikkje medfører dispensasjon frå vilkåra, skal avgjerast av kommunen innan tolv veker. Byggjesaksgebyret skal reduserast med 25 % for kvar påbegynte veke tidsfristen overskridast.

Dersom det i tillegg ikkje har kome merknader frå naboar/gjenbuarar og det ikkje er nødvendig med fråsegner frå annan myndigheit, skal kommunen avgjere saka innan tre veker. Dersom kommunen ikkje har avgjort søknaden innan fristen har gått ut, reknast løyve for gjeve, forutsett at det du søkjer om, ikkje er i strid med gjeldande reglar og planar. Har det derimot kome protestar frå naboar/gjenbuarar, og kommunen ikkje har gjort vedtak innan trevekersfristen, kan du ikkje rekne løyve for gjeve.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Samfunnsutvikling
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 09:28
Gyldig fra
2010-06-30
Gyldig til
2013-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no