Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Nyhende og aktuelt

Vikariat fram til 30.04.2015

Ledig stilling som samfunnsutviklar

Kvinnherad kommune digitaliserer tenestene innan arealforvaltninga for å effektivisere drifta og betre samhandlinga med publikum og samarbeidspartar. Dette vikariatet har som viktigaste arbeidsoppgåver å innføre elektronisk byggesøknad, utvikle og drifte digitalt planarkiv og utvikle/implementere malar og rettleiingsmateriell både for publikum og eigne tilsette.
Logo for kompetanseprogrammet til Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming - Kva er det?

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har i samarbeid med Miljøverndepartementet utarbeidd eit opplæringsprogram / kompetanseprogram ( K 5 ) der hovudmålet er at politikarar og tilsette i kommunar og fylkeskommunar skal ha god kompetanse og planleggings- og forvaltningsrutiner på universell utforming og tilgjengelegheit innafor plan- og bygningslova sitt virkeområde innan 2014.

Byggesaksavdelinga - Kvinnherad kommune

Ved byggesaksavdelinga i Kvinnherad kommune er det tilsett 4 sakshandsamarar som har ansvar for alle typer byggesaker i kommunen.
eldstad_200x110

Installering av eldstad

Endring i regelverket
IMG_1223_300x200

Ny statleg planretningsline for differensiert strandsoneforvaltning

Større sjølvråderett i strandsona

Kvinnherad får større sjølvråderett til å avklare framtidig arealbruk i strandsona gjennom planlegging.
Snitt i byggteikning

Byggestatistikk 2010

Nybygg-aktiviteten har auka kraftig frå 51 husvære i 2009 til 85 nye husvære i fjor. Husnes står for om lag ein tredel, men Dimmelsvik har tilvekst på 10 husvære siste året.
Gebyr_teaser

Gebyrregulativ og gebyr etter ny plan- og bygningslov til uttale

Kvinnherad formannskap godkjende i møte 26.08.2010 rådmannen si innstilling til nytt gebyr og gebyrregulativ. Før endeleg behandling i Kvinnherad kommunestyre den 23.09.10, vert det med dette gjeve høve til uttale.
Byggeregel_teaser2

Ny plan- og bygningslov

Bygningsdelen til den nye plan og bygningslova vert gjort gjeldande frå 01.07.2010. Den største endringa for innbyggjarane er at bygging eller oppgradering av baderom no vert søknadspliktig.

Byggestatistikk 2009

Finanskrisa kan ha dempa nybygg-aktiviteten noko siste året, det er nemleg ferdigstilt berre 55 husvære siste året mot heile 121 husvære i 2008.
Byggeraglar

Ulovlege bygg: Overtredelsesgebyr vil ikkje få tilbakeverkande kraft

Kvinnherad kommune planlegg ein aksjon: Få orden på byggesaka og unngå overtredelsesgebyr.
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no