Landbrukskontoret i kommunen formidlar rettleiing og sakshandsaming av søknader om tilskot og lån frå Innovasjon Norge til næringsutvikling knytt til gardsbruk. Søkjar eller søkjargruppa må vera knytt til landbrukseigedom, og tiltaket skal føre til lønsam næringsutvikling.

Ta gjerne kontakt med kommunen i forkant. Søknad skal sendast elektronisk via Innovasjon Norge sine sider. Her er òg informasjon om kva som kan få finansiering, kor mykje tilskot ein kan få og føresetnadane for å få tilskot.

Innovasjon Norge.png

Innovasjon Norge sender søknaden til kommunen til uttale før dei handsamar saka.

Nytt Sauefjøs med teknologiDreneringNy flor

Døme på tiltak som kan få midlar frå Innovasjon Norge, ny drfitsbygning til dyr, drenering. Foto: Tore Eik