Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Beredskap

Kommunen har beredskap på ei rekkje område, slik at ein til ei kvar tid skal vere klare til å handtera større eller mindre hendingar som krev rask respons.
Beredskapen er til for å sikra innbyggjarane tryggleik i kvardagen. Innanfor helse finst ei rekkje beredskapsordningar. Mellom anna har ein ei legevaktsordning som skal sikra at ein får legehjelp dersom det oppstår eit akutt behov, det finst og planar for å handtera større utbrot av smittsame sjukdomar.
Brannvernet skal kunna handtera brannar, trafikk- og andre ulukker og er i tillegg første innsatstyrke ved akutt forureining.
For å sikra mest mogleg kontinuerleg drift av viktige samfunnsfunksjonar er det ulike beredskapsordningar. Til dømes har vatn og avløp eigen vaktordning.
  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113
  • Legevakt: 53 47 33 00
  • Vakttelefon vatn og avløp: 90 36 11 11

Kriseteamet kan nåast gjennom kommunen sitt sentralbord - 53 48 31 00 på dagtid.

Utanom dette må ein nytta nummera som står ovanfor.

 


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no