Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kontaktperson

Ingeniør - Miljøretta helsevern
Knut Evjen
Telefon: 53483236
Mobil: 48882077
Epost

Regelverk

 
 

Basseng og badeanlegg - Helsemessige og hygieniske forhold

Oppdatert: 12.12.2013 14:21
Generelt
Tema
- Helse
- Miljøretta helsevern
Beskrivelse
Badeanlegg (som òg inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) skal ha tilfredsstillande helsemessige og hygieniske forhold). Dei skal vere utforma slik at dei førebyggjer ulukker. Personellet skal ha opplæring i persontryggleik, og det skal utarbeidast instruksar for brukarane. Det skal takast jamlege prøver av vasskvaliteten i bassengbada.
Før badeanlegga kan takast i bruk, og ved endringar i drifta, skal eigaren gje kommunen melding om alle forhold som kan verke inn på helse, hygiene eller tryggleik for brukarane. For boblebad skal meldinga mellom anna innehalde opplysningar om utforminga og kva modell/type boblebadet er.
Målgruppe

Eigarar av badeanlegg, bassengbad, boblebad og badstuer som er tilgjengelege for allmenta.

Kriterier/vilkår
Verksemda sine plikter
Gjere seg kjent med krav i forskrifta.
 
Meldeplikt
Før eit badeanlegg blir teke i bruk eller ved endringar i drifta, skal eigar av anlegget leggje fram melding til kommunen. Meldinga skal leggjast fram for medisinskfagleg rådgjevar
(kommuneoverlege) til uttale. Meldinga skal innehalde vurdering av alle forhold som kan ha innverknad på helse, hygiene eller tryggleik for brukarane. Sjå "skjema"
 
Opplysningsplikt
Eigar/driver har opplysningsplikt til tilsynsmynda om uforutsette forhold ved verksemda som kan medføre helsemessig risiko.

Internkontroll
Det skal bli etablert eit internkontrollsystem og utførast internkontroll for å sikre systematisk oppfølging og drift av badeanlegget. Internkontrollsystemet skal skildra rutiner for drift og vedlikehald, løpande dokumentasjon av arbeidet, resultater av vassprøver, samt system for avvikshandtering.
 
Ved avvik, dvs. svikt i rutiner eller ved brot på forskrifta sine bestemmelser, skal dette bli handtert etter utarbeida avviksprosedyre. Føremålet med avviksprosedyren er å sikre at feil blir retta, at problem blir løyst, og hindre gjentaking.

 

 

 

 
Miljøretta helsevern/kommuneoverlegen si oppgåve:
  • Motta og handsame meldinger om badeanlegg.
  • Handsame klagesaker.
  • Føre tilsyn, eventuelt i form av systemrevisjon.  
  • Gje pålegg om nødvendige tiltak.
  • Gje råd og rettleiing til eigarane, driftsansvarleg og offentlege instanser om helsemessige forhold tilknytta badeanlegget.
Pris for tjenesten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Skjema
Meldeskjema for badeanlegg
Søknaden sendes til

 

Kvinnherad kommune
v/ Kommuneoverlegen
Rosendalsvegen 10
5470 Rosendal
Saksbehandling

Dersom meldinga avdekker forhold som er i strid med krava til helsemessig forsvarleg drift, kan kommunen gje pålegg om konsekvensutgreiing, tvangsmulkt eller stansing av verksemda. Kommunen vil utøve eit fagleg skjønn, og det må vere eit fornuftig forhold mellom nytte og kostnad ved eit tiltak.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om pålegg innan ein frist på tre vekerfrå du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Helse og rehabilitering
Telefon:53483354
Epost:liv.saetre.eik@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL
Besøksadresse:Rådhuset 5470 ROSENDAL
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2013-12-12 14:21
Gyldig fra
2009-10-19
Gyldig til
2014-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no