Barnevernstenesta skal gje hjelp etter lov om barnevernstjenester til barn, unge og familiar som oppheld seg i kommunen. Dei kan nåast på tlf. 53 46 16 90 på dagtid. Utanom dette må ein nytta alarmtelefonen for barn og unge (116 111) eller politiet sitt beredskapsnummer (112).

Meir innhald kjem.